Uživatelský avatar
x-rated
Správce fóra
Příspěvky: 25
Registrován: 22.11.2021 14:30
Poskytovatel: O2
Technologie: PON
Rychlost: 1/1 Gb/s
Lokalita: Praha

Starnet odpojuje konkurenční ISP

na fóru telekomunikace.cz se objevil příspěvek, kde někdo zachytil zajímavou praktiku, jak společnost starnet přebírá zákazníky od konkurence 🤔 ve zkratce - prostě přejděte ke starnetu a všechny ostatní poskytovatele internetu na této adrese rušíme, platit budete i připojovací poplatek a nazdar 😂
no napsal sem na čtú, jestli je tohle v pořádku, ale podle mě se asi zbláznili 🤮

Obrázek
poclain
Příspěvky: 11
Registrován: 22.12.2021 18:32
Poskytovatel: O2
Technologie: GPON
Rychlost: 1000/1000
Lokalita: BRNO-LIŠEN

Re: Starnet odpojuje konkurenční ISP

to je fakt divný takový přístup
Uživatelský avatar
x-rated
Správce fóra
Příspěvky: 25
Registrován: 22.11.2021 14:30
Poskytovatel: O2
Technologie: PON
Rychlost: 1/1 Gb/s
Lokalita: Praha

Re: Starnet odpojuje konkurenční ISP

sem tady zapomněl dát vyjádření čtú 🤔
starnet nejspíš zaměstnává nějaký hodně seriózní obchodní zástupce, co si vyráběj takovýhle papíry 🤔
Odpověď na podání
Vážený pane,
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „správní orgán“) obdržel dne 26. 1. 2021
Vaše podání, týkající se společnosti STARNET, s.r.o., IČO 260 41 561, se sídlem
Žižkova tř. 226/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice (dále jen „poskytovatel“
nebo „společnost Starnet“). Předmětem podání byl Váš podnět, týkající se (ne)oprávněného
postupu poskytovatele, a to ve věci zveřejněného letáku na adrese Dobřív 18,
338 44 Dobřív. Prostřednictvím tohoto letáku byli nájemníci domu informováni o ukončení
internetového připojení, poskytovaného konkurenčními poskytovateli služeb elektronických
komunikací. Toto podání bylo zaevidováno pod čj. ČTÚ-4 618/2022-638.
Jak jsme Vás již informovali, v rámci šetření podání jsme v souladu s § 115 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o elektronických komunikacích“) vyzvali poskytovatele, aby se k předmětné záležitosti
vyjádřil.

Vyjádření poskytovatele:
Poskytovatel k předmětnému letáku, uvedl, že se nejedná o leták, který by sám vyhotovil
či schválil, ale že se jedná o samostatnou a neschválenou iniciativu třetí osoby. Dle
vyjádření poskytovatele pak tento leták vyhotovila osoba, zabývající se zprostředkováním
služeb pro mobilní operátory v západních Čechách, přičemž občasně zprostředkovává
zákaznické smlouvy ve spolupráci s oblastním pracovníkem i pro společnost Starnet.
Poskytovatel dále uvedl, že tyto zprostředkovatelské služby nejsou poskytovány na základě
smluvního vztahu a nejsou poskytovány za úplatu.
Dle poskytovatele se na předmětném letáku nejedná o razítko společnosti Starnet,
ale pravděpodobně došlo k přetisku razítka z jiných dokumentů.
Poskytovatel ve svém vyjádření konstatoval, že s textací letáku nemá nic společného a nikdy
by obdobný leták nevydal. Neoprávněné užití kopie razítka bude řešeno s oblastním
pracovníkem, a to interními prostředky poskytovatele. Závěrem společnost Starnet uvedla,
že plně respektuje právní úpravu dle zákona o elektronických komunikacích a zároveň
se ztotožňuje s úpravou, týkající se možnosti zákazníků svobodně měnit poskytovatele.

K Vašemu podnětu uvádíme následující:
Vážený pane, v první řadě Vám děkujeme za Váš podnět a zaslané odkazy
k řešenému případu. Takové jednání poskytovatele může indikovat jak porušení § 4 a násl.
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně spotřebitele“), který zakazuje užívání nekalé obchodní praktiky před
rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí, tak případně
porušení zákona o elektronických komunikacích. Za takové jednání lze poskytovateli služeb
elektronických komunikací udělit správní trest, kupř. ve formě pokuty.
K tomu Úřad doplňuje, že je podle § 3 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích zřízen
jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem,
včetně regulace trhu a stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických
komunikací a poštovních služeb. Jeho působnost je vymezena zejména tímto zákonem.
Působnost Úřadu je dále vymezena § 23 odst. 15 zákona o ochraně spotřebitele, kdy je Úřad
pověřen vykonáváním dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně
spotřebitele na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb.
K Vašemu podání Úřad uvádí, že postup společnosti Starnet je předmětem dalšího šetření,
kdy v souladu s § 113 odst. 1 a 2 zákona o elektronických komunikacích, s § 23 odst. 15,
zákona o ochraně spotřebitele a s § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, byla u společnosti Starnet dne 1. 2. 2022 zahájena
kontrola, jejímž předmětem byla kontrola dodržování zákona o elektronických komunikacích
(ustanovení § 34, § 34a, § 54, § 63, § 63 a, § 63 b, § 63 c a § 64) a zákona o ochraně
spotřebitele (ustanovení § 4, § 5, § 5a, § 5b, § 6).
V případě zjištěného porušení, bude dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) zahájeno správní řízení z moci úřední. V tomto řízení,
v souladu s § 27 SŘ, nebudete účastníkem řízení.
V případě dotazů či připomínek se na Úřad neváhejte obracet na shora uvedeném
telefonním čísle.
V opačném případě budeme považovat Vaše podání za vyřízené.

Zpět na „Starnet“